Intervenční program

Intervenční program při vzniku šikany 1. – 4. stádia:
- diagnostika (dotazníky B-3, B-4, SORAD, …)
- intervenční program ve třídě (pět 90-ti minutových bloku interven. programu)
- individuální práce s agresory a oběťmi
- proškolení pedagogického sboru
- výstup pro rodiče žáků
- závěrečná zpráva pro školu
Cíl: vyřešení šikany dle MP MŠMT č.j.: 22 294/2013 a MD MŠMT č.j.: 21 291/2010
Metody a formy: skupinová práce, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika, práce v kruhu.
Cena: 900,- Kč/hodina